Accés a la informació

#AdorTransparent

Dijous, 8 novembre 2018

Convenios y encomiendas de gestión suscritas

55 - Els convenis subscrits i el seu text íntegre. Quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, s'indicarà el seu objecte, parts signatàries, durada, obligacions, econòmiques o de qualsevol índole, i les seues modificacions si n'hi haguera.

Aquest ajuntament encara no ha subscrit cap conveni ni encàrrec de gestió.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació