Accés a la informació

#AdorTransparent

Deute Municipal

46 - Se publica el importe de la deuda pública municipal consolidada y su evolución en comparación con ejercicios anteriores.

S'inclou en el còmput del deute municipal l'import del deute viu amb les entitats de crèdit.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació