Accés a la informació

#AdorTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Plans i programes anuals

9 - Los planes y programas anuales y plurianuales, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, y resultados o grado de consecución de objetivos obtenido.

L'Ajuntament no té subscrit cap pla ni programa anual o plurianual. En este cas no es veu amb l'obligació d'informar respecte d'això.

Inclou els documents en els quals s'estableixen objectius a desenvolupar i, si escau, l'avaluació dels resultats aconseguits durant l'aplicació del Pla.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació