Accés a la informació

#AdorTransparent

Relació de llocs de treball ajuntament - RPT

4 - La Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació